Uchwała Nr 51/327/2007

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia  14 lipca 2007 r.

w sprawie powołania dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz, 123 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1590 z późn. zm.) i art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2007 r. powołuje się Pana Jana Tomaszewicza na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., na czas określony do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Szymański

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.