Regulamin pracy

REGULAMIN PRACY

Teatru im. Juliusza Osterwy

w Gorzowie Wlkp

z dnia 14 marca 2008 r.

Na podstawie art. 104 § 1, art. 104[1] Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Teatrze im. Juliusza Osterwy ustala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. pracodawcy – należy przez to rozumieć Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzowie Wlkp.,
 2. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

§ 4

1. Siedziba pracodawcy znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 9.

2. Pracodawca prowadzi Teatr na podstawie postanowień Statutu Teatru im. Juliusza Osterwy nadanego Uchwałą nr 86/463/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2000 r. oraz wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego – poz. nr 8.

ROZDZIAŁ II
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 5

Pracodawca w szczególności ma obowiązek:

 1. zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami,
 2. przedstawiania na zebraniu ogólnym pracowników rozpoczynającym każdy sezon artystyczny planów: artystycznych, repertuarowych i finansowych na dany sezon,
 3. organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji – wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 4. zatrudniania pracowników zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi na danym stanowisku,
 5. wyposażenie pracownika nieodpłatnie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze odpowiednio do stanowiska oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami,
 6. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. zapoznawania pracowników z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy,
 8. terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
 9. ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 10. stwarzania pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
 11. zaspokajania, w miarę posiadanych środków finansowych socjalnych potrzeb pracowników,
 12. wpływania na kształtowanie w Teatrze zasad współżycia społecznego,
 13. niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, bez uzależniania tej czynności od wcześniejszego rozliczenia się pracownika,
 14. stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników,
 15. prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
 16. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 17. przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy,
 18. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
 19. przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,

§ 6

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

 1. korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
 2. wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego i umową o pracę,
 3. określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami,
 4. tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców. 

ROZDZIAŁ III
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 § 7

Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:

 1. zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
 2. terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,
 3. wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,
 4. jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,
 5. wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi,
 6. niezależnie od uprawnień wynikających z prawa pracy, aktor ma prawo do umieszczania swojego imienia i nazwiska w materiałach reklamowych i informacyjnych sztuki, w której występuje, w tym także w materiałach informacyjnych i marketingowych zamieszczanych w elektronicznych środkach przekazu,
 7. tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.

§ 8

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub z postanowieniami umowy o pracę.

§ 9

Pracownik w szczególności ma obowiązek:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w Teatrze,
 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Teatrze porządku,
 3. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 4. dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaną pracą, których ujawnienie mogłoby narazić Teatr na szkodę,
 5. przestrzegać w Teatrze zasad współżycia społecznego,
 6. godnie reprezentować pracodawcę na zewnątrz.

§ 10

Za okoliczności uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika uważa się w szczególności:

 1.  niewykonywanie czynności objętych zakresem obowiązków pracowniczych,
 2. wyrządzenie pracodawcy szkody oraz niedbałe i nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych,
 3. popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu,
 4. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień i kwalifikacji koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
 5. niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników oraz naruszenie ich godności osobistej,
 6. niewykonywanie poleceń przełożonych, jeżeli polecenia te nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę oraz zakresem obowiązków.

§ 11

Pracownikowi zabrania się:

 1. spożywania w czasie pracy napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,
 2. opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy,
 3. wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, przedmiotów nie będących własnością pracownika,
 4. wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

ROZDZIAŁ IV
CZAS PRACY

§ 12 

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy wyznaczonym do wykonywania pracy.
 2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedzielę i święta – w rozliczeniu dobowym, tygodniowym, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 13

 1. Okres rozliczeniowy czasu pracy w Teatrze jest – z uzasadnionych przyczyn dotyczących organizacji pracy oraz pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników – przedłużony do 12 miesięcy.
 2. Ustalenie przedłużonego okresu rozliczeniowego w zakresie i w granicach określonych w ust. 1 nastąpiło na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą i pracownikami, po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

§ 14

 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, do pracowników instytucji kultury może być stosowany przerywany czas pracy, według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin.
 2. Przerwa, o której mowa w ust. 1, nie jest wliczana do czasu pracy.
 3. W uzasadnionych przypadkach do pracowników, o których mowa w ust. 1, można stosować równocześnie system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy.
 4. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy określony w ust. 3 jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

§ 15

Pracownikom Teatru mogą być udzielane dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy i niewykorzystane w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, łącznie z urlopem wypoczynkowym.

§ 16

1. Wprowadza się zasadę równoważnego czasu pracy, polegającą na możliwości wydłużenia dobowej normy czasu pracy do 12 godzin na dobę, a dla pracowników działu artystycznego do 10 godzin na dobę, w taki sposób, aby w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym czas pracy nie przekroczył 40 godzin na tydzień, w pięciodniowym tygodniu pracy.

2. Praca do 12 i do 10 godzin na dobę nie przekraczająca przeciętnej normy 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3. Pracownicy obowiązani są do wykonywania pracy:

 1. nieprzerwanej,
 2. przerywanej, z jedną przerwą w pracy w ciągu doby, w wymiarze koniecznym do wykonywania zadań wynikających z 2-tygodniowego rozkładu czasu pracy
 3. do pracy w niedzielę tylko w zakresie wystawienia i obsługi spektaklu,
 4. praca w święta dopuszczalna jest w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi,
 5. praca w niedzielę i święta jest dopuszczalna w wymiarze godzin wynikającym z 2-tygodniowego rozkładu czasu pracy,
 6. praca w niedzielę i święta wynikająca z 2-tygodniowego rozkładu czasu pracy jest traktowana jak praca w dzień roboczy,
 7. za pracę w niedzielę udzielany będzie inny dzień wolny od pracy w tygodniu,
 8. za pracę w święto udzielany będzie dzień wolny od pracy,
 9. dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wykorzystane w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym mogą być udzielane łącznie z urlopem wypoczynkowym,
 10. nie przysługuje co trzecia niedziela wolna od pracy.

4. Pięciodniowy tydzień pracy ustalany jest następująco:

 1. dla pracowników działu artystycznego ustala się 2-tygodniowy rozkład czasu pracy, gwarantujący poniedziałek jako dzień wolny od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,
 2. dla pracowników technicznej obsługi sceny oraz sprzątaczek ustala się 2-tygodniowy rozkład czasu pracy, gwarantujący poniedziałek jako dzień wolny od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,
 3. dla pozostałych pracowników działu technicznego i gospodarczego zatrudnionych w nieprzerwanym czasie pracy ustala się pracę od poniedziałku do piątku na podstawie 2-tygodniowego rozkładu czasu pracy,
 4. dla pracowników działu promocji i marketingu zatrudnionych w nieprzerwanym czasie pracy ustala się 2-tygodniowy rozkład czasu pracy,
 5. dla pozostałych pracowników zatrudnionych w nieprzerwanym czasie pracy ustala się pracę od poniedziałku do piątku na podstawie 2-tygodniowego rozkładu czasu pracy,
 6. 2-tygodniowe rozkłady czasu pracy opracowują bezpośredni przełożeni i dział kadr na 4 dni przed ich rozpoczęciem.

5. Dzień pracy trwa:

 1. dla pracowników zatrudnionych w nieprzerwanym czasie pracy w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w zmiennych godzinach rozpoczynania i zakończenia pracy,
 2. dla pracowników działu artystycznego godziny pracy ustala 2-tygodniowy rozkład czasu pracy (przyjmuje się, że realizacja prób trwa 4 godziny z możliwością wydłużenia do 5 godzin),
 3. dla pracowników technicznej obsługi sceny godziny pracy ustala 2-tygodniowy rozkład czasu pracy.

Pracownikom, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje jedna 15-min. przerwa, pracownikom artystycznym przysługuje 20- min. przerwa w próbie, wliczana do czasu pracy.

§ 17

1. Pracownicy działu artystycznego w ramach czasu pracy odbywają próby i przedstawienia.

2. Przy planowaniu prób i przedstawień dla pracowników artystycznych powinny być uwzględnione następujące zasady:

 1. udział w 2 różnych przedstawieniach (tytułach) tego samego dnia powinien uwzględniać przerwę nie krótszą niż 3 godziny,
 2. przerwa między końcem próby a rozpoczęciem pracy przed przedstawieniem powinna trwać nie krócej niż 3 godziny,
 3. 2 próby w ciągu dnia, w którym nie ma przedstawień, winny uwzględniać przerwę nie krótszą niż 3 godziny,
 4. przerw wskazanych w pkt. 1-3 nie wlicza się do czasu pracy,
 5. próba generalna może trwać 8 godzin.

3. Pracownicy technicznej obsługi sceny, dla których 2-tygodniowy rozkład czasu pracy przewiduje dwukrotne w ciągu dnia wykonywanie pracy, winni mieć przerwę nie krótszą niż 2 godziny, której nie wlicza się do czasu pracy.

4. Przerwa w pracy nie może być dłuższa niż 5 godzin.

5. Przerwy krótsze niż wymienione w ust. 2 i 3 są wliczane do czasu pracy.

6. Z tytułu przerwy nie wliczanej do czasu pracy nie przysługuje wynagrodzenie.

7. Odstępstwa od powyższych zasad, wynikające z nagłych lub szczególnych potrzeb Teatru, wymagają porozumienia z pracownikami.

§ 18

1. Pracownicy uczestniczący w realizacji przedstawienia mają obowiązek rozpocząć pracę przed ustaloną godziną przedstawienia:

 1. aktorzy i statyści –  45 minut przed ustaloną godziną przedstawienia,
 2. inspicjenci – 50 minut przed ustaloną godziną przedstawienia, suflerzy – 30 minut przed ustaloną godziną przedstawienia,
 3. techniczna obsługa sceny – wg rozkładu czasu pracy, nie później niż 45 minut przed ustaloną godziną przedstawienia,
 4. obsługa widowni – 60 minut przed ustaloną godziną przedstawienia.

2. Łączny czas pracy przy realizacji przedstawienia, wliczany do dobowej normy czasu pracy, jest sumą czasu trwania spektaklu i obowiązkowej obecności przed przedstawieniem.

§ 19

Za porę nocną przyjmuje się czas między godziną 22:00 a 6:00.

§ 20

1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone w § 16 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:

 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
 2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

§ 21

1. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 20 ust. 2, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę i 416 godzin w roku kalendarzowym.

2. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

§ 22

Art. 1511.

§ 1.

1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

 • w nocy,
 • w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

2. Dodatek w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba, że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.

§ 23

 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 24

Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

§ 25

 1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w § 22 ust 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

§ 26

 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).
 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku.
 3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.
 4. Ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

§ 27

Dodatek, o którym mowa w § 22, przysługuje także za każdą godzinę pracy przekraczającą przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

§ 28

Dodatek, o którym mowa w § 27, nie przysługuje, jeżeli przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku określonego w § 22.

§ 29

 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa Regulamin wynagradzania.

§ 30

Obsługa imprez zewnętrznych wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenia) – stanowiąca pracę na rzecz zleceniodawcy – jest wykonywana w czasie wolnym od pracy w Teatrze i nie jest wliczana do czasu pracy.

ROZDZIAŁ V
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 31

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

§ 32

 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
 2. Wynagrodzenie wypłacane jest przelewem na konto podane przez pracownika lub gotówką w kasie Teatru, znajdującej się w jego siedzibie przy ul. Teatralnej 9, w godzinach od 9:00 do 15:00.
 3. Wypłata wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego, premii, dodatków za spektakle następuje w 29 dniu miesiąca za miesiąc za który wynagrodzenie przysługuje.
 4.  Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, w 29 dniu danego miesiąca.
 5. Wypłata wynagrodzeń dodatkowych następuje w 10 dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje, w tym w szczególności wynagrodzeń za: obsługę przedstawień, prowizje, dodatek za godziny nocne i inne.
 6. Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wynikające z bilansu czasu pracy następuje w 10 dniu miesiąca kalendarzowego po upływie okresu rozliczeniowego.
 7. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych świadczeń związanych z pracą odbywa się w terminie przyjętym do wypłaty wynagrodzenia określonego w ust. 3
 8. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, albo w danym miesiącu nie występuje dzień mu odpowiadający, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 9. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

§ 33

Wynagrodzenie jest wypłacane do rąk pracownika lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.

§ 34

Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przelane na wskazane przez pracownika konto bankowe.

§ 35

Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikowi premie reguluje regulamin wynagradzania.

ROZDZIAŁ VI
URLOPY

§ 36

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.
 2. Przerwa urlopowa w Teatrze przypada na miesiące: lipiec i sierpień.
 3. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w przerwie urlopowej.
 4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 5. Pracownikom mogą być udzielane dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy i niewykorzystane w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, łącznie z urlopem wypoczynkowym.

§ 37

 1. Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem.
 2. Pracownik składa wniosek urlopowy w terminie do dnia 15 maja każdego roku.
 3. Plan urlopów powinien być podany do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń do dnia 1 czerwca każdego roku.
 4. Urlopu niewykorzystanego pracodawca ma obowiązek udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

§ 38

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

§ 39

Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§ 40

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas obejmujący:

 1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego brata, siostry, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

ROZDZIAŁ VII

1. ORGANIZACJA I PORZĄDEK PRACY

§ 41

 1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
 2. W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do przełożonego w celu usprawiedliwienia się.
 3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza Teatr, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.
 4. Wszelkie wyjścia i powroty do pracy w czasie pracy rejestrowane są w ewidencji wyjść znajdującej się u bezpośredniego przełożonego.

§ 42

1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest spowodowane:

 1. chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,
 2. odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,
 3. koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki,
 4. imiennym wezwaniem pracownika do osobistego stawienia się wystosowanym przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
 5. innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 43

1. Pracownicy – poza pracownikami artystycznymi – mają obowiązek potwierdzenia swojego przybycia i opuszczenia pracy poprzez podpisanie listy obecności.

2. Pracownicy przychodzący do pracy dwukrotnie w ciągu dnia podpisują listę obecności każdorazowo.

3. Ewidencję obecności pracowników artystycznych uczestniczących w próbach i przedstawieniach prowadzi inspicjent w raportach z prób i przedstawień.

4. Obecność pracowników technicznej obsługi sceny obsługujących przedstawienia jest ewidencjonowana (niezależnie od listy obecności) przez inspicjenta w raportach z przedstawień.

5. Ewidencję czasu pracy pracowników pracujących według 2-tygodniowego rozkładu czasu pracy prowadzą:

 1. kierownicy działów na podstawie miesięcznej karty pracy sporządzonej przez pracowników,
 2. dział kadr: ewidencję czasu pracy pracowników artystycznych sporządzaną na podstawie raportów z prób i przedstawień,
 3. całość dokumentacji prowadzi dział kadr.

§ 44

 1. Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania.
 2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.
 3. Pracownik składa zwolnienie w kadrach.

2. ORGANIZACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ

§ 45

Realizacja zadań artystycznych jest planowana i przebiega zgodnie z:

 1. miesięcznym repertuarem ustalonym i podanym do wiadomości na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca,
 2. 2-tygodniowym rozkładem czasu pracy podanym do wiadomości na 3 dni przed jego rozpoczęciem,
 3. tygodniowym repertuarem i planem prób wywieszonym na tablicy ogłoszeń na 3 dni przed rozpoczęciem tygodnia.

§ 46

Ogłoszenie zmian ustalonych w miesięcznym planie pracy oraz tygodniowym repertuarze i planie prób odbywa się poprzez:

 1. ogłoszenie zmian na tablicy ogłoszeń,
 2. zmiany dotyczące następnego dnia podane do wiadomości przed końcem pracy w godzinach przedpołudniowych dnia poprzedniego uważane są za przyjęte do wiadomości i realizacji przez zainteresowanych pracowników,
 3. możliwe jest zarządzenie nadzwyczajnej zmiany repertuaru, jednak nie później niż na 4 godziny przed rozpoczęciem przedstawienia – w takim przypadku każdy pracownik artystyczny i technicznej obsługi sceny, biorący udział w przedstawieniu potwierdza własnoręcznym podpisem fakt powiadomienia,
 4. osobą odpowiedzialną za przyjęcie do wiadomości przez zainteresowanych pracowników dokonanych zmian repertuaru i planu prób jest koordynator pracy artystycznej.

§ 47

Ustala się następujący porządek podczas prób i przedstawień:

 1. wszyscy pracownicy biorący udział i obsługujący przedstawienie podlegają nadzorowi inspicjenta, który je prowadzi,
 2. podczas przedstawienia za kulisami mogą przebywać wyłącznie pracownicy biorący udział i obsługujący spektakl,
 3. przed rozpoczęciem i w trakcie przedstawienia oraz podczas prób wzbronione jest dostarczanie pracownikom telegramów, listów, wywoływanie do telefonów,
 4. na żądanie reżysera aktorzy obowiązani są odbywać próby w charakteryzacji i w kostiumach,
 5. harmonogram obecności na próbach regulują wewnętrzne decyzje reżysera,
 6. wszystkie spory, jakie mogą zaistnieć pomiędzy aktorami danej sztuki a reżyserem lub scenografem, rozstrzyga Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru,
 7. przygotowania techniczne do prób winny być zakończone przed czasem wyznaczonym dla pracy aktorów,
 8. po 30 dniach przerwy w eksploatacji przedstawienia, a po 21 dniach przy spektaklu muzycznym winna być zorganizowana próba wznowieniowa,
 9. wszyscy pracownicy uczestniczący w ustalonej próbie obowiązani są stawić się w pomieszczeniu wyznaczonym na jej realizację – przebywanie w innych miejscach w budynku Teatru nie jest równoznaczne z obecnością na próbie.

§ 48

 1. Pracownicy artystyczni pozostają do dyspozycji Teatru.
 2. Pracownik działu artystycznego wyjeżdżając poza siedzibę Teatru informuje o tym koordynatora pracy artystycznej.
 3. Podjęcie przez pracownika dodatkowego zatrudnienia nie może kolidować z pracą w Teatrze im. Juliusza Osterwy oraz stanowić działalności sprzecznej z interesami Teatru.

ROZDZIAŁ VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW

§ 49

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i organizacji, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt. 1-3 kodeksu pracy.

4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 50

 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków pracowniczych i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w ust. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

§ 51

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych.

§ 52

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy i dotychczasowy stosunek do pracy pracownika.

§ 53

 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

§ 54

 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, w własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
 2. Przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd orzeczenia o uchyleniu kary.

ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 55

1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy pracownik jest obowiązany:

 1. znać przepisy i zasady BHP oraz przepisy przeciwpożarowe,
 2. uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 3. dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
 4. stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,
 6. niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia i zdrowia,
 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP.

2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1, w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich.

3. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:

 1. organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,
 3. kierowania pracowników na badania lekarskie,
 4. dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 56

Zabrania się pracownikom:

 1. wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.

§ 57

 1. Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 2.  Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i obuwia roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.

§ 58

Środki ochrony indywidualnej, niezbędne do stosowania na określonych stanowiskach pracy, określa tabela środków ochrony indywidualnej stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 59

 1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
 2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, pracownik powinien natychmiast oddalić się od miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.
 3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

§ 60

Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz wykaz prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.

§ 61

Wszyscy pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać instrukcję o ochronie przeciwpożarowej, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 62

 1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

§ 63

 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin pracy Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z dnia……..  r. ,

§ 64

Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.

 

Załączniki:

 1. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej.
 2. Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym.
 3. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
 4. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej.

Komentowanie wyłączono.