Regulamin wynagradzania

 

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
W TEATRZE IM. J. OSTERWY
w GORZOWIE WLKP.

Podstawę prawną ustalenia Zakładowego Regulaminu Wynagradzania stanowią przepisy:

– art. 77[2] § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania z uwzględnieniem sytuacji finansowej pracodawcy.

§ 2

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz.U. z 1992 r. Nr 35, poz.151 z późn. zm.), stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

§ 3

 1. Przy wprowadzeniu Zakładowego Regulaminu Wynagradzania dopuszcza się możliwość zmiany pracownikom dotychczasowych kategorii zaszeregowania bez konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia.
 2. Jeżeli na skutek wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Wynagradzania warunki płacy określone umową o pracę ulegają zmianie w sposób niekorzystny dla pracownika, dotychczasowe warunki płacy zostaną wypowiedziane na zasadzie wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy.

§ 4

 Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy o pracę.

 § 5 

 1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik zostaje zapoznany z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 6 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. pracodawcy – rozumie się przez to Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.,
 2. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. wykonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 3. pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy, na stanowisku pracownika artystycznego, administracyjnego, technicznego lub obsługi,
 4. minimalnym wynagrodzeniu za pracę – rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku lub ustalone w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku,
 5. Regulaminie – rozumie się przez to Zakładowy Regulamin Wynagradzania obowiązujący w Teatrze im. J. Osterwy.

ROZDZIAŁ II.
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 7

 Pracownicy Teatru otrzymują wynagrodzenia zasadnicze w wysokości do 4000 zł oraz dodatki funkcyjne w wysokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8

 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku lub ustalonego w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.
 2. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 4. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
  1. nagrody jubileuszowej,
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 9

 1.  Stawki wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz stawki dodatków funkcyjnych dla kolejnych szczebli dodatków określa tabela, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Stanowiska pracy, odpowiadające im kategorie zaszeregowania, stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeble dodatków funkcyjnych określa tabela zakładowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

 1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku nr 1 i 2 do Zakładowego Regulaminu Wynagradzania przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.
 2. W razie zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy niż wymieniony w ust. 1, wynagrodzenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.

§ 11

 1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.
 2. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy szczególne tak stanowią.

§ 12

 1. U pracodawcy obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek dodatków funkcyjnych oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Zaszeregowania pracowników do poszczególnych kategorii dokonuje na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Teatru Dyrektor na podstawie taryfikatora kwalifikacyjnego.

§ 13

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz wynikającą z minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w  I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli zakładowej, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 14

 1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe pracodawca tworzy fundusz premiowy oraz fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
 2. Zasady przyznawania nagród i premii określa Regulamin premiowania i nagradzania pracowników Teatru im. J. Osterwy stanowiący załącznik nr 4 i 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 15

 1. W przypadku, gdy praca w Teatrze im. J. Osterwy stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
 2. Pracownikowi, który wykonuje pracę w Teatrze im. J. Osterwy w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

ROZDZIAŁ III.
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZWIĄZANE Z PRACĄ 

§ 16

 1. Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą:
  1. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  2. wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  3. wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  4. wynagrodzenie za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy,
  5. dodatek za wysługę lat,
  6. świadczenie należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  7. świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących zakres i wysokość tych świadczeń,
  8. odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,
  9. odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,
  10. zwrot kosztów delegacji służbowych według zasad ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  11. odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w § 23 niniejszego Regulaminu,
  12. nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 18 niniejszego Regulaminu,
  13. ekwiwalent za używanie podczas pracy własnej odzieży i obuwia,
  14. dodatek za znajomość języków obcych.
 2. Wynagrodzenie za czas choroby i wysokość zasiłku chorobowego ustala się zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosownych przepisów prawa ubezpieczeń społecznych, przy uwzględnieniu zarobków aktorów i pozostałych pracowników z ostatnich dwunastu miesięcy, uwzględniając te składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa w czasie zwolnienia chorobowego, w szczególności:
  1. wynagrodzenia zasadniczego,
  2. wysługi lat,
  3. dodatku funkcyjnego,
  4. premii,
  5. dodatku za upowszechnianie kultury,
  6. dodatków za obsługę przedstawień,
  7. stawki za przedstawienia,
  8. umowy o dzieło i zlecenia,
  9. dodatków przysługujących z tytułu przepisów bhp,
  10. innych ewentualnych stałych składników wynagrodzenia.

§ 17

 1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% po 20 i więcej latach pracy.
 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia.
 3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.
 5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
  1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku w danej instytucji, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej jego stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 18

 1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe, wypłacane w okresach, co 5 lat, poczynając od osiągnięcia 20 lat pracy.
 2. Wysokość pierwszej nagrody wynosi 75%, drugiej – 100% miesięcznego wynagrodzenia i zwiększa się po każdym następnym 5-letnim okresie pracy o 50%, do osiągnięcia 200%.
 3. Wysokość nagród jubileuszowych wypłacanych za lata pracy powyżej okresów ustalonych w ust. 2 wynosi 300%.

§ 19

Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

§ 20

 1. Pracownicy nabywają prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego ich do nagrody.
 2. Pracownicy obowiązani są udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w ich aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 3. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracowników prawa do tej nagrody.

§ 21

 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
 2. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
 3. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

§ 22

W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 23

 1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
 2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
 4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabywać do niej prawa.

§ 24

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 151[8] § 1 Kodeksu pracy.

§ 25

Pracownicy mogą otrzymywać następujące dodatki związane z warunkami pracy:

 1. dodatek za upowszechnianie kultury w terenie (dodatek objazdowy) – w wysokości 3 % stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy dzień wyjazdu poza siedzibę instytucji; dodatek uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
 2. dodatek za kierowanie zespołem pracowników, pracownią, brygadą przy wspólnej pracy – w wysokości do 20% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; pracownicy otrzymujący ten dodatek nie mają prawa do dodatku funkcyjnego,
 3. dodatek za obsługę dwóch lub więcej przedstawień (koncertów) w tym samym dniu – w wysokości 25% stawki dziennej,
 4. dodatek za obsługę obcych przedstawień – w wysokości 20% stawki dziennej,
 5. dodatek dla kierowców za wykonywanie dodatkowych czynności nie wchodzących w zakres ich normalnych obowiązków – w wysokości nie przekraczającej 60% minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 26

 1. Pracownicy artystyczni mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenia za występy i opracowania artystyczne w postaci stawek za udział w określonej roli i charakterze w przedstawieniu (koncercie) lub za reżyserię, scenografię, choreografię i kierownictwo muzyczne przedstawienia.
 2. Stawki za występy i opracowania artystyczne zespołu aktorskiego określa każdorazowo Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, premię oraz honoraria za dokonania twórcze dla Dyrektora Teatru przyznaje organ założycielski.

§ 27

 1. Dla pracowników zajmujących się obsługą techniczną oraz organizacją i realizacją przedstawień (koncertów) może być wprowadzony:
  1. ruchomy system płac, w którym wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest uzależniona od liczby zorganizowanych i zrealizowanych dodatkowo (ponad wyznaczoną normę) przedstawień lub koncertów,
  2. czasowo-prowizyjny system płac, w którym wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest uzależniona od sprzedaży usług.
 2. Dodatkowe wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalane do wysokości:
  1. 10% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za obsługę jednego przedstawienia (koncertu) – dla pracowników technicznych,
  2. 15% stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – za zorganizowanie i zrealizowanie dodatkowego przedstawienia (koncertu),
  3. 5% ceny sprzedanego dodatkowo biletu lub ryczałtu za przedstawienie (koncert).

§ 28

Absolwenci szkół artystycznych, podejmujący pierwszą pracę w instytucji kultury znajdującej się w miejscowości, w której nie ma szkoły kształcącej w specjalności posiadanej przez absolwenta, otrzymują jednorazowy dodatek na zagospodarowanie w wysokości 2-krotnego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 29

 1. Jeżeli pracownik został przyjęty do pracy z własnym instrumentem, ubiorem scenicznym, rekwizytem lub narzędziami albo używa własnych akcesoriów do instrumentów, może mu być przyznana odpłatność za ich używanie w wysokości ustalonej przez Dyrektora Teatru w ramach posiadanych środków.
 2. Pracownikowi przysługuje dodatek za znajomość języków obcych na zasadach określonych w załączniku nr. 3 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ
I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH

§ 30

 1. Wypłata wynagrodzenia następuje raz w miesiącu, z dołu w dniu 29 każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, albo w danym miesiącu nie występuje dzień mu odpowiadający, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub wynagrodzeń chorobowych dokonywana jest w dniu 29 następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, albo w danym miesiącu nie występuje dzień mu odpowiadający, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 31

Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Regulamin wynagradzania pracowników obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.

§ 33

 1. Dyrektor Teatru podpisuje Regulamin w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 2. Regulamin podlega podaniu do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom Teatru.

§ 34 

Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika tekst Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

Gorzów Wlkp. dnia 14.03.2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy
 2. Tabela wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych
 3. Zasady przyznawania dodatku za znajomość języków obcych
 4. Regulamin przyznawania premii
 5. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu nagród

Komentowanie wyłączono.