Uchwała Nr 199/665/2002

Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
z dnia 18 marca 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp..

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1590), art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123) uchwala się, co następuje:

§1.

W § 15 statutu Teatru im. Juliusza Osterwy,  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 86/463/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”

§2.

 Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Szymański

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.