Statut

Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., zwany dalej Teatrem, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, póz. 721 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
 2. postanowień niniejszego statutu.

§2.

Teatr wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 8 w dniu 21 stycznia 1999 r. i posiada osobowość prawną z mocy art. 14 ust. 1 ustawy.

§3.

Siedzibą Teatru jest miasto Gorzów Wlkp., a terenem działania województwo lubuskie.

§4.

 Bezpośredni nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział II
Cele i zadania

   §5.

Celem działania Teatru jest prowadzenie – z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – działalności artystycznej w dziedzinie sztuki teatralnej.

§6.

 1. Podstawowym zadaniem Teatru jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,  umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości,  kształtowanie postaw i zasad współżycia społecznego oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.
 2. Do zadań Teatru należy w szczególności:
  1. kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury narodowej i światowej,
  2. rozwijanie, kultywowanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
  3. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, zwłaszcza przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych współtwórców i odbiorców kultury,
  4. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,
  5. organizowanie imprez i akcji kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem form teatralnych i parateatralnych,
  6. prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych służących poznawaniu i zbliżaniu kultur narodów współpracujących z Polską
  7. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie sztuki teatralnej.
 3. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Teatr może prowadzić działalność szkoleniową łączyć różne formy działalności artystycznej i rozrywkowej z działalnością reklamową gastronomiczną, wystawiennicza i wydawniczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności, o której mowa wyżej, przeznacza się na realizację podstawowych celów i zadań Teatru.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§7
1. Teatr zarządzany jest przez dyrektora naczelnego, którego powołuje i odwołuje zarząd Województwa Lubuskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor naczelny może jednocześnie pełnić funkcje dyrektora artystycznego
3. Zastępców dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek dyrektora naczelnego, z zachowaniem zasad i trybu określonych w obowiązujących przepisach

§ 8
Dyrektor naczelny samodzielnie podejmuje decyzje, organizuje pracę Teatru oraz odpowiada za całokształt jego działalności, a w szczególności
1. ustala regulamin organizacyjny,
2. ustala programy działania i plany pracy,
3. ustala plany finansowe,
4. ustala regulamin zakładowy wynagradzania pracowników w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
5. kieruje bieżącą działalnością statutową i organizacyjną,
6. reprezentuje Teatr na zewnątrz,
7. przekłada organowi nadzoru plany rzeczowo-finansowe, sprawozdania i wnioski,
8. zatrudnia i zwalnia pracowników oraz bezpośrednio kieruje personelem,
9. organizuje kontrolę wewnętrzną i nadzoruje prawidłowość realizacji zadań.

§9

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń© twórców.

§ 10

1. Organem doradczym Teatru jest Rada Artystyczna, zwana dalej Radą.
2. Radę powołuje dyrektor naczelny, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa.
3. Zasady i tryb działania Rady ustala dyrektor naczelny w regulaminie Rady.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 11
Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystywania.

§ 12
1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora naczelnego, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Plan działalności Teatru zawiera – w miarę potrzeby- plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji

§ 13

1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów
3. Przychodami Teatru są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej, dotacje z budżetu Województwa Lubuskiego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł

§ 14

Teatr może zbywać trwałe z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych dla przedsiębiorstw państwowych.

§ 15
1. Teatr prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
3. Wyboru audytora przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokonuje dyrektor naczelny Teatru.

§ 16

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głownego księgowego lub osób przez nich upoważnionych

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 17
Statut nadaje Teatrowi właściwy organ Województwa Lubuskiego

§ 18
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

§ 19.

Likwidacja Teatru następuje na podstawie uchwały właściwego organu Województwa Lubuskiego

Komentowanie wyłączono.