Uchwała Nr 86/463/2000

Zarządu Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
z dnia 10 kwietnia 2000 r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje-wództwa (Dz. U. Nr 91, póz. 576 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paź-dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, póz. 721 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§2.

    Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego

§3.

Traci moc zarządzenie Nr 128 Wojewody Gorzowskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie nadania statutu dla Państwowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. i zarządzenie Nr 141 Wojewody Gorzowskiego z dnia 15 października 1992 r. zmieniające statut Państwowego Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                         Andrzej Bocheński
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.