Przetarg 34547-2012

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg ograniczony na roboty budowlane pod nazwą „Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – ETAP I”

Nr ogłoszenia: 34547-2012    Data zamieszczenia: 10.02.2012

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NR 104788 – 2012;  

data zamieszczenia: 03.04.2012

OGŁOSZENIE

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIKI

WYNIK SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1) Przedmiar robót budowlanych

przedmiar b. budowlana

przedmiar b. elektryczna

przedmiar instalacje co

przedmiar instalacje wodno-kanalizacyjne

uwagi do etapu I branża budowlana

uwagi do etapu I branża elektryczna

uwagi do etapu I branża sanitarna

2) Teatr PB

a) Strona główna

b) Architektura

     – cz. rys. archit.

– opis architektury

c) Instalacje sanitarne

– rysunki sanitarne

– karty katalogowe

– 0941_Teatr_pw_co_s1_ 2010.04.20

– 0941_Teatr_pw_co_s2_ 2010.04.20

– 0941_Teatr_pw_rozwinięcie_s17…

– 0941_Teatr_pw_wentylacja_s10…

– 0941_Teatr_pw_wentylacja_s11…

– 0941_Teatr_pw_wodno – kan_s6…

Opis instalacji sanitarnych

 d) Konstrukcja

– opis konstrukcji

e) Instalacje elektryczne 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ,  data zamieszczenia 12.03.2012

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Znak sprawy T/202/1/32/2012

Gorzów Wielkopolski dnia 20.03.2012

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane „ Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J .Osterwy w Gorzowie Wlkp-ETAP I”, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer Oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

1 DXP s.c Dariusz Świątek,Piotr Wiśniowski z siedzibą przy ul .Podmiejska 20; 66-400 Gorzów Wielkopolski 1.005.832,50 złotych 96,25 pkt.
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Termo” Spółka JawnaBogusław Trybuchowicz, Stanisław Winiarskiul. Międzychodzka 1266-400 Gorzów Wielkopolski 968.135,68 złotych 100 pkt.
3 P.B.U INETRBUD-WEST Sp. z o.o;Ul. Kosynierów Gdyńskich 5166-400 Gorzów Wielkopolski 1.184.819,36 złotych 81,71 pkt.

Na podstawie art. 91 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru   najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ NR.2 tj Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „TERMO” Spółka Jawna B.Trybuchowicz, S. Winiarski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z wartością oferty 968.135,68 złotych .

Na podstawie przyjętym kryterium oceny oferty, tj. 100% – cena, w/w oferta uzyskała 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania.

INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONEGO Z POSTĘPOWANIA

W prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnego wykonawcy.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

W prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.

POUCZENIE:

Od niniejszych rozstrzygnięć przysługuje odwołanie, którego procedury określono w dziale VI w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Jan Tomaszewicz

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Przetargi. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.